اسامی کارکنان دانشکده الهیات و علوم اسلامی

تعداد بازدید:۳۵۴۰

رضا دهقانیان

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

سمت: رئیس خدمات اداری و مالی

شماره تلفن: 33392244

 

 

 

فائزه استادی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سمت: رئیس امور آموزشی و دانشجویی-مسئول Iran doc

مسئول ورزشی خواهران-مسئول HSE  دانشکده

شماره تلفن: 33392246

 

 

 

ریما محمدمرادی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سمت: کارشناس امور آموزشی-مسئول IT دانشکده

شماره تلفن: 33392217

 

 

 

اعظم ثبات حق

تحصیلات: کارشناسی ارشد علم سنجی

سمت: کتابدار

شماره تلفن: 33392235

 

وحید فرد قراملکی

تحصیلات:کارشناسی مدیریت حج و زیارت

سمت:مسئول دفتر دانشکده

شماره تلفن: 33392238

 

محمدرضا دارانداشی

تحصیلات:کارشناسی ارشد علوم و قران و حدیث

سمت:کارشناس امور آموزشی

شماره تلفن: 33392216

 

 

 

ناصرتیو

تحصیلات: دیپلم

سمت:کارپرداز دانشکده

شماره تلفن:

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۸