اسامی کارکنان

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت
1  رضا   دهقانیان  ارشد حقوق خصوصی  رییس امور اداری و مالی
2 حجت الاسلام علی  پوررادی   ارشد علوم، قران وحدیث  کارشناس 
3  اعظم   ثبات حق   کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  مسئول  کارشناس
4  فائزه  استادی   ارشد مدیریت اجرایی   رئیس امور آموزشی دانشکده
5  حسن   جدیری     مسئول دفتر دانشکده
6 محمد رضا دارانداشی ارشد علوم، قران وحدیث کارشناس
7 محمد نوری   خدمات
8 اروج ثمودی   آبدارچی
9 محمد عبداللهی   خدمات