اسامی کارکنان

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت
1  رضا   دهقانیان   فوق لیسانس   رییس اداره 
2  جواد   جوان پور      کارشناس آموزش 
3  اعظم   ثبات حق   کتابداری واطلاع رسانی پزشکی   کارشناس مسئول 
4  فضه   استادی   مدیریت اجرایی   کارشناس مسئول 
5  حسن   جدیری   مدیریت فرهنگی   مسئول دفتر