اعضا هیات علمی

تعداد بازدید:۱۳۲۸۰
ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی آدرس ایمیلی
 1  دکتر  حسین   احمدی   دکتری تخصصی  علوم سیاسی   استادیار  Ho.ahmadi@tabrizu.ac.ir
 2  دکتر  رضا   الهامی   دکتری تخصصی  فقه و مبانی حقوق اسلامی   استادیار  dr.elhami.reza@gmail.com
 3  دکتر  مهری   بسناس   دکتری تخصصی  تاریخ   استادیار  mr.basnas@yahoo.com
 4  دکتر صمد   بهروز   دکتری تخصصی  مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار  sa_behrouz@yahoo.com
 5  نیر   زکی دیزجی   کار‌شناسی ارشد   تفسیر و علوم قرآن   مربی   
 6  دکتر  عباس   عباس زاده   سطح ۴حوزه‌ای  کلام اسلامی   استادیار  abbaszadeh70@yahoo.com
 7 دکتر عمران   عباسپور   دکتری تخصصی  مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار e.abbaspur@gmail.com
 8  دکتر سید حسین   علیانسب   سطح ۴ حوزه‌ای   فقه و اصول   استادیار  psy_olya@yahoo.com
 ۹   دکتر سعید   علیزاده   دکتری تخصصی  مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار  s-alizadeh@tabrizu.ac.ir
10  دکتر ناصر   فروهی   سطح ۴ حوزه ای  کلام اسلامی   استادیار forouhi_naser@yahoo.com
11  دکتر یعقوب   قاسمی خوئی   دکتری تخصصی  مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار  ghasemi.khoyi@gmail.com
 12  دکتر قربانعلی   کریم‌زاده قراملکی   دکتری تخصصی  فلسفه و حکمت اسلامی  دانشیار g.karimzadeh@tabrizu.ac.ir
 13  لیلا   کوشنده   کار‌شناسی ارشد   فقه و مبانی حقوق اسلامی   مربی  l-koushandeh@tabrizu.ac.ir
 14  دکتر عبدالرضا   لطفی   سطح ۴  حوزه‌ای  فقه و اصول   استادیار  tasnim4757@gmail.com
 15  دکتر احمد   مرتاضی   دکتری تخصصی  فقه و مبانی حقوق اسلامی   استادیار  a.mortazi@tabrizu.ac.ir
 16  دکتر محمد   مهدوی    سطح ۴حوزه‌ای  فقه واصول   استادیار  mahdavi319@yahoo.com
 17  دکتر محمدرضا   مهدوی عباس آباد   دکتری تخصصی  مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار  mahdavi@tabrizu.ac.ir
 18  رحیم   همزبان قراملکی   سطح ۳حوزه‌ای  فقه و اصول   مربی  hamzaban@tabrizu.ac.ir
19 دکتر علی شیاری دکتری تخصصی  مدرسی الهیات و معارف اسلامی  استاد یار a.shiyari@tabrizu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸