اعضا هیات علمی

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی
 ۱۷   دکتر حسین   احمدی   دکتری   علوم سیاسی   استادیار 
 ۱۳   دکتر رضا   الهامی   دکتری   فقه و مبانی حقوق اسلامی   استادیار 
 ۱۵   دکتر مهری   بسناس   دکتری   تاریخ   استادیار 
 ۷   دکترصمد   بهروز   دکتری   مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار 
 ۱۱   نیر   زکی دیزجی   کار‌شناسی ارشد   تفسیر و علوم قرآن   مربی 
 ۸   دکتر عباس   عباس زاده   تحصیلات حوزه‌ای سطح ۴   کلام اسلامی   استادیار 
 ۱۸   عمران   عباسپور   دکتری   مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیاری
 ۵   دکتر سید حسین   علیانسب   تحصیلات حوزه‌ای سطح ۴   فقه و اصول   استادیار 
 ۹   دکتر سعید   علیزاده   دکتری   مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار 
 ۱   دکتر ناصر   فروهی   تحصیلات حوزه‌ای سطح ۴   کلام اسلامی   استادیار 
 ۶   دکتریعقوب   قاسمی خوئی   دکتری   مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار 
 ۱۰   دکتر قربانعلی   کریم‌زاده قراملکی   دکتری   فلسفه و حکمت اسلامی  دانشیار
 ۳   لیلا   کوشنده   کار‌شناسی ارشد   فقه و مبانی حقوق اسلامی   مربی 
 ۱۲   دکتر عبدالرضا   لطفی   تحصیلات حوزه‌ای سطح ۴   فقه و اصول   استادیار 
 ۱۶   دکتر احمد   مرتاضی   دکتری   فقه و مبانی حقوق اسلامی   استادیار 
 ۱۴   دکتر محمد   مهدوی   تحصیلات حوزه‌ای سطح ۴   فقه واصول   استادیار 
 ۲   دکتر محمدرضا   مهدوی عباس آباد   دکتری   مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار 
 ۴   رحیم   همزبان قراملکی   تحصیلات حوزه‌ای سطح ۳   فقه و اصول   مربی 
5 دکتر علی شیاری دکتری مدرسی معارف ( انقلاب اسلامی)