اعضا هیات علمی

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی آدرس ایمیلی
 1  دکتر حسین   احمدی   دکتری   علوم سیاسی   استادیار  Ho.ahmadi@tabrizu.ac.ir
 2  دکتر رضا   الهامی   دکتری   فقه و مبانی حقوق اسلامی   استادیار  dr.elhami.reza@gmail.com
 3  دکتر مهری   بسناس   دکتری   تاریخ   استادیار  mr.basnas@yahoo.com
 4  دکترصمد   بهروز   دکتری   مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار  sa_behrouz@yahoo.com
 5  نیر   زکی دیزجی   کار‌شناسی ارشد   تفسیر و علوم قرآن   مربی   
 6  دکتر عباس   عباس زاده   تحصیلات حوزه‌ای سطح ۴   کلام اسلامی   استادیار  abbaszadeh70@yahoo.com
 7  عمران   عباسپور   دکتری   مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیاری e.abbaspur@gmail.com
 8  دکتر سید حسین   علیانسب   تحصیلات حوزه‌ای سطح ۴   فقه و اصول   استادیار  psy_olya@yahoo.com
 ۹   دکتر سعید   علیزاده   دکتری   مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار  s-alizadeh@tabrizu.ac.ir
10  دکتر ناصر   فروهی   تحصیلات حوزه‌ای سطح ۴   کلام اسلامی   دانشیار forouhi_naser@yahoo.com
11  دکتریعقوب   قاسمی خوئی   دکتری   مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار  ghasemi.khoyi@gmail.com
 12  دکتر قربانعلی   کریم‌زاده قراملکی   دکتری   فلسفه و حکمت اسلامی  دانشیار g.karimzadeh@tabrizu.ac.ir
 13  لیلا   کوشنده   کار‌شناسی ارشد   فقه و مبانی حقوق اسلامی   مربی  l-koushandeh@tabrizu.ac.ir
 14  دکتر عبدالرضا   لطفی   تحصیلات حوزه‌ای سطح ۴   فقه و اصول   استادیار  tasnim4757@gmail.com
 15  دکتر احمد   مرتاضی   دکتری   فقه و مبانی حقوق اسلامی   استادیار  a.mortazi@tabrizu.ac.ir
 16  دکتر محمد   مهدوی   تحصیلات حوزه‌ای سطح ۴   فقه واصول   استادیار  mahdavi319@yahoo.com
 17  دکتر محمدرضا   مهدوی عباس آباد   دکتری   مدرسی الهیات و معارف اسلامی   استادیار  mahdavi@tabrizu.ac.ir
 18  رحیم   همزبان قراملکی   تحصیلات حوزه‌ای سطح ۳   فقه و اصول   مربی  hamzaban@tabrizu.ac.ir
19 دکتر علی شیاری دکتری مدرسی معارف ( انقلاب اسلامی)   a.shiyari@tabrizu.ac.ir