عناوین درسی فقه و حقوق اسلامی

بسمه تعالی

دروس  فقه و حقوق  اسلامی دانشکده الهیات و علوم اسلامی

 

فقه و حقوق اسلامی

Islamic law and Jurisprudence

ردیف

کد درس

عنوان درس

Lesson titles

1

92256272

حقوق مدنی (1)

civil law(1)

2

92256373

حقوق مدنی (2)

civil law

3

92256474

آیین دادرسی مدنی

Civil Procedure

4

92256575

حقوق جزاء

Criminal Law

5

92256676

حقوق تجارت

Business Law

6

92254050

فقه (1)

Jurisprudence(1)

7

92254151

فقه (2)

Jurisprudence(2)

8

92254252

فقه (3)

Jurisprudence(3)

9

92254353

فقه (4)

Jurisprudence(4)

10

92254555

اصول فقه (1)

principles of jurisprudence(1)

11

92254656

اصول فقه (2)

principles of jurisprudence(2)

12

92254757

اصول فقه (3)

principles of jurisprudence(3)

13

92256171

قواعد فقه

       Rules  of jurisprudence  

14

92257083

پایان نامه

Thesis