عناوین درسی فلسفه و کلام اسلامی

تعداد بازدید:۲۹۷۰

بسمه تعالی

  

دروس  فلسفه وکلام اسلامی دانشکده الهیات و علوم اسلامی

فلسفه اسلامی

Islamic philosophy

ردیف

کد درس

            عنوان درس

Lesson titles

1

91184013

زبان انگلیسی تخصصی

Specialized English

2

91184025

منطق قدیم ارسطویی

The old logic of Aristotelian

3

91184037

 حکمت مشاء (1)

Wisdom of Masha(1)

4

91184121

حکمت مشاء  (2)

Wisdom of Masha(2)

5

91184049

حکمت اشراق (1)

Wisdom of Eshragh(1)

6

91184132

حکمت اشراق (2)

Wisdom of Eshragh(2)

7

91184051

 حکمت متعالیه (1)

Wisdom of Transcendent(1)

8

91184096

حکمت متعالیه (2)

Wisdom of Transcendent(2)

9

91184108

حکمت متعالیه (3)

Wisdom of Transcendent(3)

10

91184060

 کلام معتزله و اشاعره و امامیه

Mutazilites and Ashari and Imam theology

11

91184072

استنباط های فلسفی و کلامی از قرآن و حدیث

Philosophical and theological interpretions of the Koran and hadith

12

91184084

 مبانی فلسفی علم کلام

Philosophical foundations of theology

13

91184143

 منطق جدید

New logic

14

91184156

  پایان نامه

Thesis

 

 

کلام اسلامی

Islamic Theology

ردیف

کد درس

عنوان درس

Lesson titles

1

91201126

زبان تخصصی

Specialized   English

2

91201121

کلام تحلیلی 1

Analytical  theology1   

3

91201127

کلام تحلیلی 2

Analytical   theology  2 

4

91201131

کلام تحلیلی 3

Analytical  theology 3

5

91201134

کلام تحلیلی 4

Analytical  theology  4

6

91201122

کلام تطبیقی 1

Comparative  theology1

7

91201128

کلام تطبیقی 2

Comparative  theology  2

8

91201124

آیات و روایات کلامی

Theological  verses  and  narratives

9

91201129

فلسفه کلامی و عرفانی

Theological  and mystical  philosophy

10

91201132

متن شناسی کلامی

Theologycal    text   recognition

11

91201125

اندیشه های کلامی معاصر در جهان اسلام

Contemporary  theological thougths  in islamic world

12

91201135

شیعه شناسی

Studies of shia

13

91201137

تاریخ کلام اسلامی

The history of islamic  theology

14

91201138

پایاننامه

Thesis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلسفه دین

Philosophy of religion

ردیف

کد درس

عنوان درس

Lesson titles

1

9126102

چیستی دین

Studies on Religion

2

9126103

برهان های اثبات وجود خدا

The Proof of the Reasons of God΄s extence  

3

9126104

معرفت شناسی و دین

Epistemology and  Religion

4

9126105

زبان دین و هرمنوتیک دینی

Language of religion and religous hermeneutics   

5

9126106

دین و اخلاق

Religion and Ethics

6

9126107

صفات خدا و مسئله شر

The Attributes of God and the Problem of Evil

7

9126108

انتظارات بشر از دین و قلمرو دین

Human Expectations of  Religion / The Realm of Religion

8

9126109

تجربه دینی

Religious Experience

9

9126110

دین و سیاست

Religion and Politics

10

9126111

علم و دین

Science and Religion

11

9126113

تاریخ و الهیات مسیحی

History and Theology of Christionity

12

9126114

تاریخ فلسفه دین

History of Philosophy of Religion

13

9126115

عقل و ایمان

Reason and Faith

14

9126116

رویکردها در حوزه دین پژوهی

Approaches in the study  of Religion

15

9126117

پایان نامه

Thesis

 

 

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۶