عناوین درسی فلسفه و کلام اسلامی

بسمه تعالی

 

Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA

دروس  فلسفه وکلام اسلامی دانشکده الهیات و علوم اسلامی

فلسفه اسلامی

Islamic philosophy

ردیف

کد درس

            عنوان درس

Lesson titles

1

91184013

زبان انگلیسی تخصصی

Specialized English

2

91184025

منطق قدیم ارسطویی

The old logic of Aristotelian

3

91184037

 حکمت مشاء (1)

Wisdom of Masha(1)

4

91184121

حکمت مشاء  (2)

Wisdom of Masha(2)

5

91184049

حکمت اشراق (1)

Wisdom of Eshragh(1)

6

91184132

حکمت اشراق (2)

Wisdom of Eshragh(2)

7

91184051

 حکمت متعالیه (1)

Wisdom of Transcendent(1)

8

91184096

حکمت متعالیه (2)

Wisdom of Transcendent(2)

9

91184108

حکمت متعالیه (3)

Wisdom of Transcendent(3)

10

91184060

 کلام معتزله و اشاعره و امامیه

Mutazilites and Ashari and Imam theology

11

91184072

استنباط های فلسفی و کلامی از قرآن و حدیث

Philosophical and theological interpretions of the Koran and hadith

12

91184084

 مبانی فلسفی علم کلام

Philosophical foundations of theology

13

91184143

 منطق جدید

New logic

14

91184156

  پایان نامه

Thesis

 

کلام اسلامی