عناوین درسی معارف اسلامی

تعداد بازدید:۷۷۰۸

 

بسمه تعالی

 عناوین درسی گروه معارف اسلامی
 

عناوین هفت گانه دروس معارف اسلامی با زیر شاخه های آن  معرفی گردیده است.

لازم به ذکر است دانشجویان در هر عنوان از هفت عنوان،  فقط موظف به پاس کردن یکی از زیر شاخه ها هستند مگر در اندیشه اسلامی 1 و 2 که انتخاب 4 واحد از مجموع زیر شاخه های هردو عنوان کافی است. در غیر این صورت انتخاب بیش از یک زیرشاخه از یک عنوان درسی، جایگزین عناوین شش گانه دیگر نخواهدبود.


زیرشاخه هاو گرایش های دروس هفت گانه معارف اسلامی

 

1- اخلاق اسلامی:                                                         

 

 

      الف) فلسفه اخلاق                                                                     

      ب) آیین زندگی (اخلاق کاربردی)                                                                        

      ج) اخلاق اسلامی (با تکیه برمبانی و مفاهیم)                                              

      د) عرفان عملی اسلام                                                                                            

2- مبانی نظری اسلام (1)                                                                                                                                                                                      

     الف) اندیشه اسلامی1(مبدا و معاد)

     ب) انسان در اسلام                                                                                                        

3- مبانی نظری اسلام(2):                                                       

        الف) اندیشه اسلامی2 (نبوت  و امامت)                                                                                                       

        ب) حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام                                            

4- تاریخ اسلام:

     الف) تاریخ تحلیلی صدر اسلام

     ب) تاریخ امامت

     ج) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی                                                                                                   

5- تفسیر مو ضوعی:

      الف) تفسیر موضوعی قرآن

      ب) تفسیر مو ضوعی نهج البلاغه

6- انقلاب اسلامی:

      الف) انقلاب اسلامی ایران

      ب) اندیشه سیاسی امام خمینی                                                       

      ج) آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی

7- دانش خانواده و جمعیت:

 

ردیف

کد

نام

گروه_اموزشی

نام_انگلیسی

1

8888355

دانش خانواده وجمعیت

معارف اسلامی

Family and Population science

2

8888527

مبانی نظری اسلام1(اندیشه اسلامی1(مبدا ومعاد))

معارف اسلامی

Theoretical Foundtions of Islam  I (Islamic thought  I  )

3

8888528

مبانی نظری اسلام1(انسان در اسلام)

معارف اسلامی

Theoretical Foundtions of Islam  I  (Human in  Islam)

4

8888533

مبانی نظری اسلام 2(اندیشه اسلامی 2(نبوت وامامت))

معارف اسلامی

Theoretical Foundtions of Islam  II  Ethics of Islam ( Islamic Mysticism) thought  II  )

5

8888567

اخلاق اسلامی (آیین زندگانی)

معارف اسلامی

Islamic Ethics( Manners of life)

6

8888588

انقلاب اسلامی(انقلاب اسلامی ایران)

معارف اسلامی

Islamic Revolution(Islamic Revolution of Iran)

7

8888615

تاریخ اسلام(تاریخ تحلیلی صدر اسلام)

معارف اسلامی

History of Islam(Analytical History of Erly Islam)

8

8888616

تاریخ اسلام(تاریخ امامت)

معارف اسلامی

History of Islam(History Imamat)

9

8888617

تاریخ اسلام(تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی)

معارف اسلامی

History of Islam (History of Islamic Culture and Civilization

10

8888635

تفسیرموضوعی(تفسیرموضوعی نهج البلاغه)

معارف اسلامی

Thematic Commentary (Thematic Commentary of the Naolbalaghah)

11

8888001

مبانی فقهی

معارف اسلامی

 

12

8888012

معارف اسلامى (1)

معارف اسلامی

Islamic Studies I

13

8888101

تاریخ اسلام

معارف اسلامی

History of Islam

14

8888118

انقلاب اسلامى و ریشه هاى آن

معارف اسلامی

The Islamic Revolution and  Its Origins

15

8888126

متون اسلامى آیات واحادیث

معارف اسلامی

 

16

8888142

اخلاق و تربیت اسلامى (2)

معارف اسلامی

 

17

8888231

اخلاق وتربیت اسلامى

معارف اسلامی

Islamic Ethics and Education

18

8888512

معارف اسلامى (1)

معارف اسلامی

 

19

8888526

مبانی نظری اسلام (1)

معارف اسلامی

Theoretical bases of Islam  I

20

8888531

مبانی نظری اسلام (2)

معارف اسلامی

Theoretical Foundations of Islam  (2)

21

8888534

مبانی نظری اسلام2(حقوق اجتماعی وسیاسی در اسلام)

معارف اسلامی

Theoretical Foundtions of Islam  II (Social and Political Rights in Islam)

22

8888535

انسان در اسلام

معارف اسلامی

Man in Islam

23

8888542

حقوق اجتماعی وسیاسی در اسلام

معارف اسلامی

Social and political rights in Islam

24

8888553

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

معارف اسلامی

Philosophy of Ethics

25

8888565

اخلاق اسلامی

معارف اسلامی

Morality and Islamic Education

26

8888566

اخلاق اسلامی (فلسفه اخلاق)

معارف اسلامی

Islamic Ethics (Moral philosophy)

27

8888568

اخلاق اسلامی(با تکیه برمبانی ومفاهیم)

معارف اسلامی

Islamic Ethics( Foundation and Concepts)

28

8888576

آیین زندگی اخلاق کاربردی

معارف اسلامی

Way of Living

29

8888578

اخلاق اسلامی (عرفان عملی در اسلام)

معارف اسلامی

Islamic Ethics (  Practical Mysticism in Islam)

30

8888587

انقلاب اسلامی

معارف اسلامی

Islamic Revolution of Iran

31

8888589

آشنایی با قانون اساسی

معارف اسلامی

An Introduction to the constitution of the Islamic Republic of Iran

32

8888590

انقلاب اسلامی(اندیشه سیاسی امام خمینی)

معارف اسلامی

Islamic Revolution( Imam Khomeinis Political though)

33

8888591

انقلاب اسلامی(آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی)

معارف اسلامی

Islamic Revolution( Meet the Constitution)

34

8888598

اندیشه سیاسی امام خمینی ره

معارف اسلامی

Political Thought of Imam Khomeini

35

8888607

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

معارف اسلامی

History of Islamic culture and civilization

36

8888614

تاریخ اسلام

معارف اسلامی

Analytical History of early Islam

37

8888623

تاریخ امامت

معارف اسلامی

The History of Imamat

38

8888632

تفسیر موضوعی قرآن

معارف اسلامی

Subjective Interpretation of Koran

39

8888634

تفسیر موضوعی(تفسیرموضوعی قرآن)

معارف اسلامی

Thematic Commentary (Thematic Commentary of the Quran)

40

8888641

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

معارف اسلامی

Thematic interpretation of Nahjolbalaghe

 
آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۶