عناوین درسی معارف اسلامی

 

بسمه تعالی

 عناوین درسی گروه معارف اسلامی

عناوین هفت گانه دروس معارف اسلامی با زیر شاخه های آن  معرفی گردیده است.

لازم به ذکر است دانشجویان در هر عنوان از هفت عنوان،  فقط موظف به پاس کردن یکی از زیر شاخه ها هستند مگر در اندیشه اسلامی 1 و 2 که انتخاب 4 واحد از مجموع زیر شاخه های هردو عنوان کافی است. در غیر این صورت انتخاب بیش از یک زیرشاخه از یک عنوان درسی، جایگزین عناوین شش گانه دیگر نخواهدبود.


زیرشاخه هاو گرایش های دروس هفت گانه معارف اسلامی

 

1- اخلاق اسلامی:                                                         

 

 

      الف) فلسفه اخلاق                                                                     

      ب) آیین زندگی (اخلاق کاربردی)                                                                        

      ج) اخلاق اسلامی (با تکیه برمبانی و مفاهیم)                                              

      د) عرفان عملی اسلام                                                                                            

2- مبانی نظری اسلام (1)                                                                                                                                                                                      

     الف) اندیشه اسلامی1(مبدا و معاد)

     ب) انسان در اسلام                                                                                                        

3- مبانی نظری اسلام(2):                                                       

        الف) اندیشه اسلامی2 (نبوت  و امامت)                                                                                                       

        ب) حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام                                            

4- تاریخ اسلام:

     الف) تاریخ تحلیلی صدر اسلام

     ب) تاریخ امامت

     ج) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی                                                                                                   

5- تفسیر مو ضوعی:

      الف) تفسیر موضوعی قرآن

      ب) تفسیر مو ضوعی نهج البلاغه

6- انقلاب اسلامی:

      الف) انقلاب اسلامی ایران

      ب) اندیشه سیاسی امام خمینی                                                       

      ج) آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی

7- دانش خانواده و جمعیت:

 

   معارف اسلامی Islamic Education
8888527 مبانی نظری اسلام1(اندیشه اسلامی1(مبدا ومعاد)) Theoretical Foundtions of Islam  I (Islamic thought  I  )
8888528 مبانی نظری اسلام1(انسان در اسلام) Theoretical Foundtions of Islam  I  (Human in  Islam) 
8888533 مبانی نظری اسلام 2(اندیشه اسلامی 2(نبوت وامامت)) Theoretical Foundtions of Islam  II  Ethics of Islam ( Islamic Mysticism) thought  II  )
8888534 مبانی نظری اسلام2(حقوق اجتماعی وسیاسی در اسلام) Theoretical Foundtions of Islam  II (Social and Political Rights in Islam)
8888566 اخلاق اسلامی (فلسفه اخلاق) Islamic Ethics (Moral philosophy)
8888567 اخلاق اسلامی (آیین زندگانی) Islamic Ethics( Manners of life)
8888568 اخلاق اسلامی(با تکیه برمبانی ومفاهیم) Islamic Ethics( Foundation and Concepts)
8888578 اخلاق اسلامی (عرفان عملی در اسلام) Islamic Ethics (  Practical Mysticism in Islam)
8888588 انقلاب اسلامی(انقلاب اسلامی ایران)  Islamic Revolution(Islamic Revolution of Iran)
8888590 انقلاب اسلامی(اندیشه سیاسی امام خمینی)  Islamic Revolution( Imam Khomeinis Political though)
8888591 انقلاب اسلامی(آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی)  Islamic Revolution( Meet the Constitution)
8888615 تاریخ اسلام(تاریخ تحلیلی صدر اسلام) History of Islam(Analytical History of Erly Islam)
8888616 تاریخ اسلام(تاریخ امامت) History of Islam(History Imamat)
8888617 تاریخ اسلام(تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی) History of Islam (History of Islamic Culture and Civilization
8888634 تفسیر موضوعی(تفسیرموضوعی قرآن) Thematic Commentary (Thematic Commentary of the Quran)
8888635 تفسیرموضوعی(تفسیرموضوعی نهج البلاغه) Thematic Commentary (Thematic Commentary of the Naolbalaghah)
8888355 دانش خانواده وجمعیت Family and Population science