معاون دانشکده


آقای دکتر عبدالرضا لطفی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشکده

تلفن :  04133392238 و 04133392241

فاکس : 04133377471

پست الکترونیک:Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEFA