رئیس دانشکده

بسمه تعالی


 

آقای دکتر سعید علیزاده

رئیس دانشکده

تلفن :  04133392238 و 04133392241

فاکس : 04133377471

پست الکترونیک: s.alizadeh110@tabrizu.ac.ir