رشته های آموزشی دانشکده الهیات

تعداد بازدید:۳۸۲۷

باسمه تعالی

 

 

دانشکده الهیات و علوم اسلامی                            aculty of Theology& Islamic Science

نام رشته

Courses

مقطع

Education

فلسفه و کلام اسلامی

Islamic philosophy and theology

کارشناسی ارشد

M.A

فلسفه و کلام اسلامی

Islamic philosophy and theology

کارشناسی ارشد

M.A

فقه و حقوق اسلامی

Jurisprudence and Islamic law

کارشناسی ارشد

M.A

فقه و حقوق جزا

Jurisprudence and criminal law.

کارشناسی ارشد

M.A

فقه و حقوق خصوصی

Jurisprudence and Private law.

کارشناسی ارشد

M.A

فقه و مبانی حقوق اسلامی

Jurisprudence and Principles of Islamic Law

کارشناسی ارشد

M.A

 
آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۶