مدیریت

Description: E:dr f backupعکس8100101.jpg

 

 

آقای دکتر سعید علیزاده

رئیس دانشکده

تلفن :  04133392238 و 04133392241

فاکس : 04133377471

پست الکترونیک: s.alizadeh110@tabrizu.ac.ir

Description: E:dr f backupعکس8100406.jpg

 آقای دکتر عبدالرضا لطفی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشکده

تلفن :  04133392238 و 04133392241

فاکس : 04133377471

پست الکترونیک:   

balam1347@gmail.com
Normal0falsefalsefalsefalseEN-USX-NONEFA