دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
6اروجعلیثمودیآبدارچی
5اعظمثبات حقمسئول کتابخانه دانشکده
21دکتر احمدمرتاضیهیات علمی
19دکتر رضاالهامیمدیر گروه فقه وحقوق اسلامی
14دکتر سعیدعلیزادهرئیس دانشکده و هیات علمی
12دکتر سید حسینعلیانسبهیات علمی
11دکتر صمدبهروزهیات علمی
13دکتر عباسعباس زادههیات علمی
20دکتر عبدالرضالطفیمعاون آموزشی دانشکده
8دکتر قربانعلیکریم زاده قراملکیهیات علمی