دفتر تلفن دانشکده

لیست تلفن های دانشکده الهیات و علوم اسلامی

حوزه مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

داخلی

نمابر

1

دکتر صمد بهروز

رئیس دانشکده

33392241

33377471

2

دکتر حسین احمدی سفیدان

معاون دانشکده

33392238

 

3

دکتر ناصر فروهی

مدیرگروه فلسفه و کلام اسلامی

33392226

 

4

دکتر رضا الهامی

مدیر گروه فقه وحقوق اسلامی

33392227

 

5

دکتر محمد مهدوی

مدیر گروه معارف

33392237

33355985

6

آقای دهقانیان

رئیس  امور اداری و مالی

33392244

 

7

آقای فردقراملکی

مسئول دفتر دانشکده

33392238

 

8

خانم استادی

رئیس آموزش

33392246

 

9

خانم محمد مرادی

کارشناس آموزش

33392217

 

10

خانم ثبات حق

مسئول کتابخانه دانشکده

33392235

 

11

آقای دارانداشی

کارشناس آموزش و کارپرداز

33392237

 

12

آقای ثمودی

آبدارخانه

33392252

 

13

آقای حسن رنجبر

دفتر حفاظتی دانشکده

33392215 و 33392249

 

 

 

 

 

 

لیست اسامی اعضاء هیات علمی (به ترتیب شماره تلفن داخلی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

1

دکتر سعید علیزاده

عضو هیات علمی

33392241

2

خانم زکی

عضو هیات علمی

33392242

3

خانم کوشنده

عضو هیات علمی

33392233

4

دکتر بسناس

عضو هیات علمی

33392233

5

آقای دکترعباس عباس زاده

عضو هیات علمی

33392234

6

آقای دکتر ناصر فروهی

عضو هیات علمی

22343334

7

آقای دکتر احمد مرتاضی

عضو هیات علمی

33392239

8

آقای دکتر محمد مهدوی

عضو هیات علمی

33392239

9

آقای دکتر صمد بهروز

عضو هیات علمی

33392240

10

آقای دکترسیدحسین علیانسب

عضو هیات علمی

33392240

11

آقای دکتر عبدالرضا لطفی

عضو هیات علمی

33392232

12

آقای دکتر رضا الهامی

عضو هیات علمی

33392232

13

آقای دکترقربانعلی کریم زاده

عضو هیات علمی

33392254

14

حجه السلام آقای رحیم همزبان

عضو هیات علمی

33392254

15

آقای دکتر یعقوب قاسمی

عضو هیات علمی

33392253

16

آقای دکتر محمدرضا مهدوی

عضو هیات علمی

33392253

17

آقای دکتر علی شیاری

عضو هیات علمی

33392243

18

آقای دکتر عباسپور

عضو هیات علمی

33392230

19

آقای دکتراحمدی

عضو هیات علمی

33392230

 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
6اروجعلیثمودیآبدارچی
5اعظمثبات حقمسئول کتابخانه دانشکده
21دکتر احمدمرتاضیهیات علمی
19دکتر رضاالهامیمدیر گروه فقه وحقوق اسلامی
14دکتر سعیدعلیزادهرئیس دانشکده و هیات علمی
12دکتر سید حسینعلیانسبهیات علمی
11دکتر صمدبهروزهیات علمی
13دکتر عباسعباس زادههیات علمی
20دکتر عبدالرضالطفیمعاون آموزشی دانشکده
8دکتر قربانعلیکریم زاده قراملکیهیات علمی