دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1دکتر محمدرضامهدوی عباس آبادهیات علمی
2دکتر ناصرفروهیهیات علمی و رئیس دانشکده
3رضادهقانیانرئیس امور اداری و مالی دانشکده
4فائزهاستادیرئیس امور آموزشی
5اعظمثبات حقمسئول کتابخانه دانشکده
6اروجعلیثمودیآبدارچی
7دکتر یعقوبقاسمی خوئیهیات علمی و مدیرگروه معارف
8دکتر قربانعلیکریم زاده قراملکیهیات علمی
9رحیمهمزبان قراملکیهیات علمی و رئیس اداره ایثارگران
10لیلاکوشندههیات علمی و مشاور فرهنگی دانشکده