زمان برگزاری همایش انقلاب اسلامی، کارآمدی، فرصت ها و چالش ها

در هفتم اسفندماه 1397                    

   

پیش نشت های  علمی همایش انقلاب  اسلامی کارمدی،فرصت هاو چالش ها(دانشگاه ها ، مدارس و مساجد)